Výročná členská schôda Klubu športovej kynológie 1 (KŠK1) – 5.11.2022 19:00 v Bratislave

Program:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice a členov revíznej komisie
 3. Schválenie programu schôdze
 4. Správa o činnosti klubu za rok 2021 (prednesie V. Barbiriková)
 5. Správa o hospodárení za rok 2021 (prednesie M. Gaži)
 6. Správa o výcviku za rok 2021 (prednesie V. Lehoťáková)
 7. Voľba vedenia klubu
 8. Prijímanie nových členov a čestných členov
 9. Plán akcií a výdavkov na rok 2022
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia, schválenie
 12. Záver

 

Nové vedenie klubu:

Návrh  na predsedníčku klubu Veroniku Barbírikovú, návrh na podpredsedu klubu Štefan Slezák, návrh za pokladníčku Martina Gaži, hospodár Tibor Štvrtecký, hlavná výcvikárka Viera Lehoťáková. Hlasovanie prebehlo pri všetkých jednohlasne.

 

 

Schôdza Klubu športovej kynológie 1 5.11.2022