Klubový poriadok

Priestory klubu sú oprávnení využívať

 • riadni členovia klubu – nový riadny člen môže byť prijatý iba na základe odsúhlasenia výborom klubu,
 • hostia klubu – záujemcovia o výcvik, ktorí majú základné vedomosti o kynológii, teda nepotrebujú individuálny prístup. Počas výcviku bude k dispozícii riadny člen klubu, ktorý bude dohliadal na priebeh výcviku. Každý druhý týždeň bude k dispozícii aj figurant. Po prejavení dostatočných schopností svojich ako aj svojho psa môže začať trénovať s riadnymi členmi klubu (po schválení výborom klubu),
 • kurzisti – dočasní členovia klubu (nie sú registrovaní v ZŠK) – pod kurzom sa rozumie výcvik pod vedením výcvikára,
 • psovodi MV SR – na základe dohody s hlavným výcvikárom iba v doobedňajších hodinách.

Pravidlá výcviku v priestoroch kšk1

 • počas týždňa prebieha výcvik podľa harmonogramu vystaveného na nástenke,
 • každý pes musí mať platný očkovací preukaz, v kompetencii hlavného výcvikára je tieto preukazy kontrolovať, takisto pred začatím kurzu je výcvikár kurzu povinný skontrolovať očkovacie preukazy psov v kurze,
 • výcvik členov klubu riadi hlavný výcvikár, resp. zástupca určený hlavným výcvikárom, na výcvik hostí dohliada prítomný člen klubu,
 • každý člen klubu je zodpovedný za udržiavanie poriadku v kotci, ktorý mu bol pridelený,
 • každý člen klubu je povinný dodržiavať harmonogram tréningu určený hlavným výcvikárom,
 • každý, kto si privedie na výcvik hosťa je povinný toto nahlásiť hlavnému výcvikárovi,
 • počas kurzov je príslušný výcvikár, zodpovedný za udržiavanie poriadku a bezpečnosti na cvičisku(odstraňovanie exkrementov, nezanechávanie pamlskov na zemi a pod.).

poplatky

 • riadni členovia klubu – 50 EUR na rok (študenti – zľava 50%, deti a mládež do 18 rokov – zdarma), členské je splatné v 2 spátkach (20.1. a 20.7.),
 • hostia klubu – 100 EUR na rok
 • kurzisti – poplatok za kurz je v kompetencii výcvikára kurzu,
 • psovodi MV SR – bez poplatku.

Iné

 • každý člen klubu je povinný zúčastňovať sa brigád organizovaných klubom (brigádu zvolá predseda na základe požiadavky hospodára),
 • za všetky škody spôsobené psom je zodpovedný majiteľ, resp. psovod psa,
 • nedodržiavanie týchto pravidiel bude považované za neplnenie si členských povinností.

Tento poriadok bol vypracovaný na základe návrhu členov klubu.
Bratislava. 5.12.2004 (doplnené 23.1.2009)