Základné informácie

Základné informácie

Klub športovej kynológie 1 (KŠK 1) je:

  • dobrovoľnou, neziskovou, záujmovou organizáciou, združujúcou chovateľov a priaznivcov všetkých plemien psov,
  • členom FCI (Féderation Cynologique Internationale) prostredníctvom SKJ (Slovenskej kynologickej jednoty),
  • členom Zväzu športovej kynológie (ZŠK) registrovaný pod číslom 246.

Cieľom a poslaním KŠK 1 je združovať priaznivcov kynológie všetkých druhov a podporovať šport detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

Členstvo v klube vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky záujemcu, schválenej vedením klubu a po uhradení členského poplatku.

Členstvo v klube zaniká:

  • dobrovoľným písomným odhlásením nezaplatením členského poplatku do stanoveného termínu
  • neplnením si členských povinností
  • vylúčením – o tejto skutočnosti rozhoduje výbor klubu. Vylúčený člen bude písomne upovedomený a má právo odvolať sa do 15 dní od doručenia na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou 3/4 väčšinou prítomných členov
  • zánikom klubu
  • úmrtím člena

Viac informácií v stanovách klubu (PDF).